Disclaimer

Wie zijn wij?

Erfgoedbank Meetjesland brengt het erfgoed van onze regio in beeld. Via foto’s, films en verhalen kan je het verleden uit deze 9 gemeenten online verkennen: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate. De collecties die hier gepresenteerd worden zijn afkomstig van musea, gemeenten, verenigingen of particulieren.

Erfgoedcel Meetjesland - COMEET staat in voor het presenteren van dit portaal en werkt hiervoor nauw samen met haar partners: COMEET – Pastoor De Nevestraat 8 9900 Eeklo met ondernemingsnummer BE0867.378.552.

Voor inhoudelijke en technische vragen over dit erfgoedportaal kan u contact opnemen via erfgoedcel@comeet.be.

Gebruik (beeld)materiaal, auteursrecht en recht op afbeelding

Online ontsluiting van beeldmateriaal

Erfgoedbank Meetjesland streeft ernaar om zoveel mogelijk (beeld)materiaal online aan het publiek te presenteren. Hierbij wordt rekening gehouden met het auteursrecht dat van toepassing kan zijn op bepaald (beeld)materiaal.

Omwille van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 27.07.1994) worden kranten jonger dan 70 jaar slechts beperkt beschikbaar gesteld. Het auteursrecht is niet enkel van toepassing op de digitale krantencollecties, maar ook op audiovisueel materiaal wanneer zij oorspronkelijke creaties zijn en de maker ervan nog geen 70 jaar overleden is. Indien bovendien op de foto’s andere oorspronkelijke creaties worden afgebeeld, geldt ook daarop mogelijk nog een auteursrechtelijke bescherming.

De inrichters van dit portaal of hun partners hebben de nodige, redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden gevonden. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed hebben wij en onze partners er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken omwille van hun historisch belang en hun educatieve waarde. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen, zodat wij alsnog uw toestemming kunnen bekomen, en als dat niet mogelijk is de online publicatie kan worden stopgezet.

Gebruik van beeldmateriaal

Indien u beeldmateriaal uit Erfgoedbank Meetjesland wil gebruiken, kan u bij Erfgoedcel Meetjesland – COMEET navragen of u dat mag en wat de voorwaarden daartoe zijn. Zij staan hiervoor in nauw contact met de eigenaars en de beheerders van de betreffende collecties.

U kunt via de website ook een kopie in hoge resolutie van de beelden aanvragen; u wordt dan door de erfgoedcel of collectiebeheerder geïnformeerd over de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van die kopie. Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat de collectiebeheerder zelf niet de toestemming kan geven, maar zal doorverwijzen naar de maker, zijn nabestaanden of hun vertegenwoordiger.

Aansprakelijkheid

Wij verbinden ons ertoe om de informatie op Erfgoedbank Meetjesland zo juist mogelijk weer te geven. De gebruiker aanvaardt evenwel dat Erfgoedbank Meetjesland geen expliciete of impliciete garanties kan geven omtrent de correctheid of volledigheid ervan. De inhoud van deze beeldbank is bovendien onderhevig aan wijzigingen en bepaalde informatie kan zelfs verwijderd worden uit deze website.

De inrichters van de Erfgoedbank Meetjesland zijn ook niet aansprakelijk voor schade ingevolge het raadplegen van www.erfgoedbankmeetjesland.be, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het raadplegen van de beelden en hun metadata.

De bezoeker van Erfgoedbank Meetjesland vrijwaart de inrichters ervan voor alle schade die zij zouden lijden alsook vorderingen van derden ten gevolge van het niet naleven van huidige gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen met Erfgoedcel Meetjesland - COMEET in het kader van Erfgoedbank Meetjesland is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van Erfgoedbank Meetjesland of het gebruik van beeldmateriaal en metadata uit dit erfgoedpo/p>

Wijzigingen

De inrichters van Erfgoedbank Meetjesland behouden zich het recht om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden gepubliceerd via deze website en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan. Het raadplegen van www.erfgoedbankmeetjesland.be en het bezoek aan onze website impliceert de kennisneming en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Ons contacteren

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van metadata die inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of op rechten van derden kan u ons contacteren via erfgoedcel@comeet.be.